fotovoltaikaFotovoltaika patří mezi moderní technologie, která slouží k přímé přeměně slunečního záření na elektřinu. Právě díky využívání slunečního záření a velmi rychlou návratností je fotovoltaika považována za trvale udržitelnou technologii.

K přeměně sluneční energie na elektřinu se využívá fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Tyto diody, které se spojují do větších celků, tzv. fotovoltaických panelů, se nazývají fotovoltaické články. Ty jsou dvojího typu. Jedním z nich jsou krystalické články, které jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu. Jejich hlavní složkou je křemík, který může být buď monokrystalický nebo multikrystalický. Druhým typem jsou články tenkovrstvé, které jsou na sklo či jinou podložku nanášeny přímo. Obsahují například amorfní či mikrokrystalický křemík, telurid kadmina nebo CIGS sloučeniny.

Využitelnost solární energie má ovšem své limity. Jde především o účinnost fotovoltaických článků, která se pohybuje okolo 15 %. Solární energie má malou plošnou hustotu, z toho důvodu jsou zařízení určená pro její zachycení poměrně dost velká. Množství vyrobené elektřiny fotovoltaickou elektrárnou je závislé na několika faktorech, mezi které patří například počet slunečních hodin nebo intenzita slunečního záření.

Vývoj fotovoltaiky je neustále v pohybu. Dnes už se dokonce vyvíjí tzv. třetí generace fotovoltaiky, jejíž hlavní myšlenkou je zvýšit účinnost za použití tenkovrstvých technologií. Zároveň by měli být použity netoxické a často používající materiály.

VÝHODY A NEVÝHODY

Jednou z nejvýraznějších výhod fotovoltaiky je to, že ke svému fungování nepotřebuje palivo.

NAPOJENÍ DO SÍTĚ

Solární elektrárna bývá ve většině případů napojena k distribuční síti.

OSTROVNÍ SYSTÉMY

Ostrovní fotovoltaický systém označuje elektrárnu vyrábějící elektřinu pro potřebu majitele.